Frågor och Svar om mediciner

the GASTROLAB Home Page

Frågor och Svar
om
RANIMEX

Allmänt

Kortfattat? Medicinen är en så kallad histamin-2-receptor-blockerare, som inverkar minskande på produktionen av magsaft, både beträffande mängd och halt av saltsyra. Medicinen anvädns vid sjukdomar, där en minskning av saltsyreproduktionen är till fördel.

Verksamt ämne? Ranitidin, en H2-blockerare.

Tillverkare Orion

Preparatformer? Tabletter, preparat för intravenös medicinering.


Sår på tolvfingertarmen - som på denna bild - är en vanlig orsak till medicinering med denna medicin.

Verkningsmekanism

Hur verkar denna medicin? Utsöndringen av saltsyra I magsäcken regleras via två mekanismer. Från hjärnan kommer stimulans via vagusnerven, och dessutom stimuleras saltsyreutsöndringen av ett hormon med namnet gastrin. Båda dessa mekanismer verkar via histaminmolekyler I magsäckens slemhinna. För att histamin skall ha effekt måste det binda sig till mottagare (receptorer) på parietalcellernas yta. Dessa reseptorer kan blockeras med mediciner av denna typ, och som en följd av blockeringen får man en markant minskning av produktionen av saltsyra.

Indikationer:

Vid vilka tillstånd används denna medicin? Sjukdomar, där man strävar efter en minskning av syraproduktionen I magsäcken, dvs magsår, sår på tolvfingertarmen och katarr I matstrupen, så kallad refluxsjukdom. Medicinen används också vid magsår orsakade av värkmedicinering.

Dosering

Vilken är den vanliga doseringen?En 150 mg tablett morgon och kväll eller en 300 mg tablett på kvällen är en normal dosering. Vid uppehållsbehandling räcker en 150 mg tablett på kvällen oftast.

Speciella anvisningar för patienten? Dosen bör minskas vid svår njursjukdom. Födointag inverkar inte på absorptionen av medicinen, det är alltså ingen skillnad, om medicinen tas med mat eller på tom mage.

Kontraindikationer:

När bör denna medicin inte användas? Medicinen bör inte användas, ifall patienten är allergisk mot denna medicin. En allergi av denna typ är dock sällsynt.

Biverkningar

Vanliga biverkningar? Biverkningar är sällsynta.

Sällsynta biverkningar? Huvudvärk, allergiska reaktionen, förändringar I levervärden och blodbild är ovanliga biverkningar. Huvudvärk kan förekomma hos omkring ett par procent av patienterna. Då medicinen ges intravenöst kan den I sällsynta fall orsaka rytmstörningar I hjärtat.

Hur vanligt är det att denna medicin orsakar biverkningar? I praktiken är rytmstörningar sällsynta.

Samverkan med andra mediciner

Om man samtidigt använder andra mediciner?

Graviditet och amning

Kan denna medicin användas under graviditet och amning? All medicinering bör undvikas under gravidititet och amning. Ifall medicinering är nödvändig, bör nyttan av medicineringen vägas mot eventuell skada.

Speciella anmärkningar

Finns det något annat, som man bör tänka på vid användningen av denna medicin? Alla mediciner skall förvararas oåtkomligt för barn!

Är medicinen receptbelagd? Ja. Små förpackningar säljes dock receptfria, men dessa bör andvändas endast en kort tid - ifall besvären fortsätter är det skäl att söka läkare och ta reda på orsaken till symtomen.

Ersättning via sjukförsäkringen

Hur ersätts denna medicin? Normal grundersättning.

Aktuell forskning

Denna text är endast avsedd som allmän information om denna medicin, och ingen patient bör på på basen av denna text inleda eller avsluta behandling eller ändra dosering, alla sådana avgöranden bör ske i samråd med behandlande läkare. I texten berörs endast medicinens användning vid mag- och tarmsjukdomar. Texten är anpassad för finländska förhållanden, preparatnamn och liknande är alltså de som används i Finland.

Tillbaka till GASTROLAB´s hemsida
Tillbaka till medicin-hemsidan

Publicerad 1997

The Wasa Workgroup on Intestinal Disorders

c/o Hans Björknäs
GASTROLAB
Kyrkoesplanaden 18 B 37
65100 Vasa, Finland Tel +358-6-3124055
hans.bjorknas@kolumbus.fi
Public Domain